Jdi na obsah Jdi na menu
 


AUT (out) je jedno ze tří požadovaných vyřazení členů útočícího družstva během jeho času na pálce.

BALK (balk) je nesprávná činnost nadhazovače, která opravňuje běžce, jsou-li na metách, postoupit o jednu metu.

BĚŽEC (runner) je útočící hráč, který postupuje k metě, nebo se jí dotýká, či se na kteroukoliv metu vrací.

BĚŽÍCÍ PÁLKAŘ (batter-runner) je výraz, který označuje útočícího hráče, jenž ukončil svůj čas na pálce, nebyl dosud vyautován nebo dosud neskončila rozehra, při které se stal běžcem.

BOD (run, score) - též oběh - získá útočící hráč, který se stal z pálkaře běžcem a dotkl se postupně první, druhé, třetí a domácí mety.

"BÓL" (ball) je nadhoz,který neprolétl zónou (viz níže) a po kterém pálkař nešvihnul.
Pokud se nadhoz dotkne země a odrazí se do zóny, je to ból. Pokud se takový nadhoz dotkne pálkaře, bude pálkaři přiznána první meta. Pokud pálkař po takovém nadhozu švihne v situaci, kdy má již dva strajky, míč nemůže být chycen dle smyslu pravidla 6.05 (c) a 6.09 (b). Pokud pálkař takový nadhoz odpálí, je to, jako kdyby odpálil letící míč.

BRÁNĚNÍ (interference)
a) Útočné bránění je chování družstva na pálce (v útoku), které brání,zdržuje či mate kteréhokoliv polaře, který se pokouší o rozehru. Pokud rozhodčí vyhlásí pálkaře, běžícího pálkaře či běžce aut za bránění, všichni ostatní běžci se musí vrátit na mety, které měli dle posouzení rozhodčího správně získané v okamžiku bránění, pokud není jinak stanoveno těmito pravidly. V případě, že běžící pálkař nedosáhl první mety, se všichni běžci vrátí na mety, které drželi v okamžiku nadhozu.
b) Obranné bránění je činnost polaře,kterou překáží či brání pálkaři v odpálení nadhozu.
c) Bránění rozhodčím nastává, (1), jestliže rozhodčí brání či překáží chytačovi v hodu, kterým se snaží zabránit krádeži mety, nebo (2) když se dobrý odpal dotkne rozhodčího v poli dříve, než projde polařem.
d) Bránění divákem nastane, když se divák nahne přes oplocení nebo vnikne na hrací plochu a dotkne se míče ve hře.
Při každém bránění je míč mrtvý (viz níže).

DOBRÝ ODPAL (fair ball) je odpálení, po němž míč:
- dopadne a zůstane ve vnitřním poli,
- je ve vnitřním poli či nad ním, když se odráží do vnějšího pole za první nebo třetí metu,
- se dotkne první, druhé nebo třetí mety,
- nejprve dopadne do pole na první nebo třetí metu, či za ně,
- se v poli či nad polem dotkne rozhodčího nebo hráče,
- letí nad vnějším polem když opouští hřiště.
Dobrý odpal v letu musí být posuzován v souhlase se vzájemným postavením míče a pomezní čáry včetně pomezního stožáru a ne podle toho, zda je polař v okamžiku, kdy se dotkne míče, v poli či mimo něj.
Pokud míč v letu dopadne ve vnitřním poli mezi domácí a první, nebo domácí a třetí metu a odrazí se mimo pole před tím, než mine první nebo třetí metu, aniž se ho dotkl hráč nebo rozhodčí, je to chybný odpal; nebo pokud se míč usadí v zámezí, nebo se ho v zámezí dotkne hráč, je to chybný odpal. Jestliže míč v letu dopadne v poli za první nebo třetí metu a potom se odrazí do zámezí, je to dobrý odpal.

DOMÁCÍ DRUŽSTVO (home team) je družstvo, na jehož hřišti se utkání hraje. Pokud se hraje na neutrálním hřišti, je domácí družstvo určeno "soutěžním řádem" příslušné soutěže nebo vzájemnou dohodou. V turnajích určuje domácí družstvo pořadatel.

DOTYK (touch) . Dotknout se hráče nebo rozhodčího znamená dotknout se kterékoliv části jeho těla, oblečení nebo vybavení.

DVOJAUT (double play) je hra obrany, při které jsou vyautováni dva útočící hráči jako výsledek souvislé akce za předpokladu, že nedošlo mezi auty k chybě.
a) Nucený dvojaut (force double play) je, když jsou dva hráči autováni při nuceném postupu.
b) Obrácený nucený dvojaut (reverse force double play) je, když je jeden běžec autován při nuceném postupu a jako druhý je autován běžec, který v důsledku prvního autu není nucen postupovat.
Příklady obráceného nuceného autu: Běžec na první metě, jeden aut; pálkař odpálí po zemi k prvnímu metaři, který šlápne na první metu (jeden aut) a přihraje druhému metaři nebo spojce na druhý aut (tečováním).
Jiný příklad: mety jsou obsazeny, žádný aut; pálkař odpálí po zemi na třetího metaře, který šlápne na třetí metu (jeden aut) a poté přihraje chytači na druhý aut (tečováním).

DVOJZÁPAS (double-header) jsou dva rozepsané či přeložené zápasy hrané bezprostředně po sobě.

"HRA" ("play") je povel rozhodčího k zahájení hry nebo k pokračování ve hře po každém mrtvém míči.

CHYBNÝ ODPAL (foul ball) je odpálení, po němž míč:
- zůstane v zámezí mezi domácí a první nebo mezi domácí a třetí metou,
- se odrazí za první nebo třetí metu v zámezí nebo nad ním,
- nejdříve dopadne v zámezí za první nebo třetí metou,
- se dotkne v zámezí nebo nad ním rozhodčího, hráče nebo předmětu, který nepatří k přirozenému prostředí.
Odpálený míč, který se nedotkl polaře a odrazil se od nadhazovací mety do zámezí mezi domácí a první nebo mezi domácí a třetí metu, je chybný odpal.

CHYCENÍ MÍČE (catch) je zákrok polaře, při kterém se bezpečně zmocní letícího míče svou rukou nebo rukavicí a pevně ho drží. Nesmí přitom použít čepici, chrániče, kapsu nebo kteroukoliv jinou část svého dresu. Pokud se současně s dotykem či okamžitě po dotyku míče chytající polař srazí s jiným hráčem či se zdí nebo upadne a jako důsledek takové srážky či pádu upustí míč, není to chycení míče. Pokud se polař dotkne letícího míče, který se potom dotkne člena útočícího družstva nebo rozhodčího a teprve potom je chycen dalším bránícím hráčem, není to chycení míče. Pokud polař chytil míč a upustil jej při pokusu o přihrávku, musí být míč posouzen jako chycený. Pro posouzení platnosti chycení míče musí polař podržet míč tak dlouho, aby prokázal, že nad ním má plnou kontrolu a že jeho pouštění je dobrovolné a úmyslné.
Chycení je správné, jestliže je míč nakonec dříve než se dotkne země držen kterýmkoliv polařem, i když s ním předtím hráč žongloval nebo míč držel jiný polař. Běžci mohou opustit své mety v okamžiku, kdy se první polař dotkne míče. Polař se může nahnout přes plot, zábradlí, provaz či čáru, vymezující prostor pro chytání míče. Může i vyskočit na vrchol zábradlí, které může být v zámezí. Nemůže být vyhlášeno žádné bránění ve hře, jakmile se hráč nahne přes plot, zábradlí, provaz nebo na tribunu proto, aby chytil míč. Dělá to na vlastní nebezpečí.
Když je polař ve snaze chytit míč na hraně lavičky "podepřen" a je mu tak hráčem či hráči kteréhokoliv družstva zabráněno v pádu a chytí míč, je chycení správné.

CHYTAČ (catcher) je polař, který zaujme místo za domácí metou.

KOUČ (coach) je člen družstva oblečený v dresu, který je pověřen manažerem k zastávání určených povinností, jako např. radění na metách.

KOUČ NA METÁCH (base coach) je člen útočícího družstva oblečený v dresu, který stojí u první či třetí mety, a řídí činnost pálkařů a běžců.

LAVIČKA či STŘÍDAČKA (bench or dugout) je prostor, rezervovaný pro hráče, náhradníky a ostatní členy družstva oblečené v dresu, kteří se aktivně neúčastní hry na hřišti.

LETÍCÍ (in flight) je každý odpálený, přihraný nebo nadhozený míč, dokud se nedotkne země či jiného předmětu s výjimkou polaře.

MANAŽER (manager) je osoba určená oddílem, zodpovědná za činnost na hřišti. Zastupuje družstvo při styku s rozhodčím a družstvem soupeře. Hráč může být určen jako manažér.
a) Oddíl určí manažéra STK nebo hlavnímu rozhodčímu ne později, než 30 minut před rozepsaným začátkem zápasu.
b) Manažér může oznámit rozhodčímu, že předal určité povinnosti popsané v pravidlech hráči nebo koučovi a že jakákoliv činnost tohoto označeného zástupce bude oficiální. Manažér bude vždy zodpovědný za chování družstva při hře, dodržování oficiálních pravidel a za chování družstva k rozhodčím.
c) Pokud manažér opustí hřiště, určí hráče nebo kouče jako náhradníka. Tento náhradník bude mít povinnosti, práva a zodpovědnost manažéra.Pokud manažér opomene nebo odmítne před odchodem určit svého náhradníka, hlavní rozhodčí musí určit člena družstva jako náhradního manažéra.

META (base) je jedním ze čtyř bodů, kterých se musí běžec postupně dotknout, aby získal oběh. Častěji se výraz používá na označení látkových vaků či gumové desky, které metové body označují.

META ZDARMA (base on balls) je přiznání první mety pálkaři, kterému byly během jeho času na pálce nadhozeny čtyři bóly.

MÍČ V LETU (fly ball) je odpálený míč letící vysoko ve vzduchu.

MRTVÝ MÍČ (dead ball) je míč mimo hru při správně vyhlášeném dočasném přerušení hry.

NADHAZOVAČ (pitcher) je polař, určený k tomu, aby nadhodil míč pálkaři.

NADHOZ (pitch) je míč nadhozený nadhazovačem pálkaři. Všechno ostatní dopravování míče mezi hráči je přihrávání.

NÁTLAKOVÁ HRA (squeeze play) je výraz určený pro rozehru, ve které se družstvo s běžcem na třetí metě snaží získat bod pomocí ulejvky.

NÁVRAT (retouch) je čin běžce, který se vrátí na metu, jak je správně požadováno.

NECHRÁNĚNÝ (in jeopardy) je výraz, kteří říká, že míč je ve hře, a útočící hráč může být autován.

NECHYTATELNÝ NADHOZ (wild pitch) je takový, který letí tak vysoko nebo tak nízko, či stranou od domácí mety, že nemůže být s vynaložením přiměřeného úsilí zpracován chytačem.

NEROZHODNÝ ZÁPAS (tie game) je regulérní zápas, při jehož ukončení mají obě družstva stejný počet bodů.

NESPRÁVNĚ či nesprávný (illegal or illegally) tzn. v rozporu s těmito pravidly.

NESPRÁVNÝ NADHOZ (illegal pitch) je 1) takové nadhození pálkaři, při kterém se nadhazovač nedotýká stejnou nohou nadhazovací mety; 2) rychle opakovaný nadhoz. Nesprávný nadhoz v situaci, kdy jsou běžci na metách, je balk.

NUCENÁ HRA (force play) je hra, při které běžec ztratí právo na metu, protože se pálkař stal běžcem.
Zmateného posuzování této hry se zbavíme, když si uvědomíme, že "nucená" situace je často odstraněna ze hry.
Příklad:běžec na první metě, jeden aut, míč je ostře odpálen na prvního metaře, který se dotkne své mety a běžící pálkař je aut. V okamžiku je zrušen nucený postup a běžec postupující na druhou metu musí být tečován, aby byl aut. Pokud na druhé nebo třetí metě byli běžci a kterýkoliv z těchto běžců by před autem tečováním u druhé mety bodoval, body platí. Kdyby první metař přihrál míč na druhou metu a potom byl míč vrácen na první metu, hra na druhé metě by byla nuceným autem, tedy druhým autem, a zpětná přihrávka na první metu, dříve než na ni doběhne běžící pálkař, třetím autem. V tom případě by se nepočítal žádný bod.
Příklad, kdy aut není nucený. Jeden aut. Běžci na první a třetí metě. Pálkařův odpal je chycen v letu. Dva auty. Běžec na třetí metě se vrátí, dotkne se mety a potom boduje. Běžec z první mety se snaží vrátit na první metu před přihrávkou prvnímu metaři, ale nestihne to, a proto je aut. Tři auty. Pokud se,dle posouzení rozhodčích, běžec ze třetí mety dotkl domácí mety před tím, než byla tečována první meta, bod se počítá.

OBRANNÝ TROJÚHELNÍK (run-down) je činnost družstva v obraně, při které se snaží vyautovat běžce mezi metami.

ODDÍL (club) je osoba nebo skupina osob zodpovědných za zorganizování členů družstva, přípravu hřiště a požadovaných zařízení. Reprezentuje družstvo ve styku s STK.

ODLOŽENÝ ZÁPAS (suspended game) je přerušený zápas, který bude dokončen jiného dne.

ODPAL PO ZEMI (ground ball) je odpálený míč, který se kutálí či poskakuje nízko nad zemí.

OSA (baterry) je nadhazovač a chytač.

OSOBA (person) hráče nebo rozhodčího je kterákoliv část jeho těla,výstroje či výzbroje.

PÁLKAŘ (batter) je člen družstva v útoku, který zaujal své místo v území pálkaře.

POLAŘ (fielder) je každý hráč v obraně.

POLE (fair territory) je část hřiště mezi pomezními čarami, která zahrnuje pomezní čáry vedoucí k první i třetí metě od domácí mety k dolní části plotu ohraničujícího hřiště a poté kolmo vzhůru. Všechny pomezní čáry jsou uvnitř hřiště.

POSTAVENÍ BOČNÍ (set position) je jedno ze dvou správných nadhazovacích postavení.

POSTAVENÍ ČELNÉ (wind-up position) je jedno ze dvou správných nadhazovacích postavení.

POSTIH (penalty) je uplatnění těchto pravidel po nesprávné akci.

PROBĚHNUTÍ METY (overslide, -ing) je čin útočícího hráče, jehož skluz na metu je tak razantní, že ztratí kontakt s metou.

PŘEKÁŽENÍ (obstruction) je činnost polaře, který překáží v postupu kteréhokoliv běžce niž drží míč nebo se jej pokouší zpracovat.
Pokud je polař v situaci těsně před chycením přihraného míče, a míč letí přímo nebo dostatečně blízko k polaři, který pak musí zaujmout místo k chycení míče, je považován jako "zpracovávající míč". Je to plně na posouzení rozhodčího, zda uzná, že polař zpracovává míč. Jakmile se polař pokusil zpracovat míč, ale minul ho, nemůže být dále považován za polaře, který zpracovává míč. Např.: vnitřní polař se vrhne po odpalu po zemi, mine jej a zůstane ležet, čímž zdrží běžce v postupu a velmi pravděpodobně mu překáží.

PŘERUŠENÝ ZÁPAS (called game) je zápas, který z jakéhokoliv důvodu přeruší hlavní rozhodčí.

PŘÍMÝ ODPAL (line drive) je odpálený míč, který letí prudce a přímo od pálky k polaři, aniž by se dotkl země.

REGULERNÍ ZÁPAS (regulation game) . Viz pravidla 4.10. - 4.11.

RYCHLE OPAKOVANÝ NADHOZ (quick return pitch) je nadhoz provedený s úmyslem zastihnout pálkaře nepřipraveného. Je to nesprávný nadhoz.

"SEJF" (safe) je vyhlášení rozhodčího, že běžec je oprávněn držet metu, o kterou usiloval.

SKREČOVANÝ ZÁPAS (forfeited game) je zápas, ukončený hlavním rozhodčím stavem 9:0 v neprospěch družstva, které porušilo pravidla.

SMĚNA (inning) je část zápasu, během níž se obě družstva vystřídají jak v obraně, tak i v útoku, a ve které jsou tři auty na každé družstvo. Čas na pálce každého družstva je půlsměnou (half-inning).

SOUTĚŽ (league) je skupina družstev, která hrají každý s každým dle předem určeného rozpisu a těchto pravidel, upřesněných "Soutěžním řádem", o prvenství v soutěži.

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE (STK) (league president) vyžaduje dodržování oficiálních pravidel a "Soutěžního řádu", řeší pochybnosti, vztahující se k ustanovením těchto dokumentů a rozhoduje protestované situace. STK může prostřednictvím "Disciplinární komise" trestat každého hráče, trenéra, manažéra či rozhodčího za porušení ustanovení těchto dokumentů.

SPRÁVNĚ (legal, legally) je v souladu s těmito pravidly.

STOJNÁ NOHA (pivot foot) je ta noha, která je ve styku s nadhazovací metou, když nadhazovač provádí nadhazovací pohyby.

"STRAJK" (strike) je správný nadhoz vyhlášený rozhodčím, když
a) je odpalován pálkařem, ale je minut,
b) není odpalován, ale kterákoliv část míče prošla jakoukoliv částí zóny;
c) je odpálen do zázemí dříve, než jsou dva strajky,
d) je ulitý do zámezí
e) se dotkne pálkaře, který po něm švihne,
f) se letící zónou dotkne pálkaře.
g) se stane tečovaným odpalem (viz).

"TAJM" ("Time") je oznámení rozhodčího o správném přerušení hry. Během "Tajmu" je míč mrtvý.

TEČOVÁNÍ (tag) je činnost polaře, při které se dotýká mety, když pevně a bezpečně drží míč ve své ruce či rukavici nebo se dotkne běžce rukou či rukavicí, ve které drží pevně a bezpečně míč.

TEČOVANÝ ODPAL (foul tip) je odpálený míč, který jde ostře a přímo od pálky do rukou chytače a je správně chycen. Pokud není chycen, není to tečovaný odpal. Každý tečovaný odpal, který je chycen, je strajkem, a míč je ve hře. Za správné chycení se považuje, odrazí-li se míč před chycením nejprve od chytačovy ruky či rukavice.

TROJAUT (triple play) je hra, při které družstvo v obraně vyautuje tři útočící hráče jako výsledek nepřerušené akce, kdy mezi auty nedojde k chybě.

ULEJVKA, ulitý odpal (bunt) je míč, který není odpálen švihem, ale úmyslným nastavením pálky je pouze sklepnut do vnitřního pole.

ÚZEMÍ CHYTAČE (catcher's box) je prostor, ve kterém musí chytač být dokud nadhazovač nenadhodí míč.

ÚZEMÍ PÁLKAŘE (batter's box) je prostor, ve kterém musí pálkař stát během svého času na pálce.

V OBRANĚ (defense - defensive) je družstvo či hráč družstva, které je v poli.

V ÚTOKU (offense) je družstvo či kterýkoliv hráč družstva na pálce.

VNĚJŠÍ POLAŘ (outfielder) je polař, který zaujímá postavení ve vnější poli, což je území nejvíce vzdálené od domácí mety.

VNITŘNÍ CHYCENÝ (infield fly) je dobrý odpal (mimo přímého odpalu a ulejvky), který může být chycen v letu s přiměřeným úsilím vnitřním i polaři, když je obsazena první a druhá, nebo první, druhá a třetí meta a je méně než dva auty. Nadhazovač, chytač nebo kterýkoliv vnější polař, který se při této situaci nachází ve vnitřním poli, bude považován pro účel tohoto pravidla za vnitřního polaře.
Jakmile je patrno, že odpálený míč bude jednoznačně vnitřním chyceným, vyhlásí rozhodčí "vnitřní chycený",aby zvýhodnil běžce. Pokud je míč blízko pomezních čar, vyhlásí rozhodčí "vnitřní chycený pokud dobrý". Míč je ve hře a běžci mohou postupovat na vlastní nebezpečí, že míč bude chycen, nebo se mohou vrátit na mety a postupovat po dotyku polaře s míčem stejně jako u míče chyceného v letu. Pokud je odpal chybný, postupuje se jako u chybného odpalu.
Pokud je ohlášen vnitřní chycený a míč dopadne na zem, aniž by se ho někdo dříve dotkl, a odrazí se do zázemí před první či třetí metou, je to chybný odpal. Pokud je ohlášen vnitřní chycený a míč dopadne, aniž by se ho někdo předtím dotkl, na zem v zámezí a odrazí se do pole před tím, než mine první či třetí metu, je to vnitřní chycený.
Při použití pravidla o vnitřním chyceném musí rozhodčí posoudit, zda by mohl být míč běžně chycen některým vnitřním polařem, a ne zda míč směřuje do nějakého vymezeného prostoru, ohraničeného třeba hranicí trávy či metovými čarami. Rozhodčí musí vyhlásit vnitřní chycený i tehdy, kdy je míč chycen vnějším polařem, pokud dle posouzení rozhodčího mohl být tento míč snadno zpracován vnitřním polařem. Vnitřní chycený nemůže být v žádném případě hrou na výzvu. Názor rozhodčího je rozhodující a rozhodnutí musí být učiněno okamžitě.
Při vyhlášení pravidla o vnitřním chyceném mohou běžci postupovat na vlastní nebezpečí. Jestliže při uplatnění tohoto pravidla vnitřní polař úmyslně upustí dobrý odpal, míč zůstane ve hře bez ohledu na pravidlo 6.05.1. Pravidlo o vnitřním chyceném má přednost.

VNITŘNÍ POLAŘ (infielder) je polař, který zaujímá postavení ve vnitřním poli.

VOLBA POLAŘE (fielder's choice) je činnost polaře, který zpracuje dobrý odpal po zemi, a místo přihrávky k vyautování běžícího pálkaře na první metě přihraje na jinou metu, aby vyautoval jiného běžce. Výraz je také používán u zapisovatelů (a) pro označení postupu běžícího pálkaře, který získá jednu nebo více met, zatímco polař, který zpracoval jeho odpal se snaží vyautovat jiného běžce; (b) pro označení postupu (jiného než krádež nebo chyba) běžce, pokud se polař snaží vyautovat jiného běžce nebo (c) pokud polaře postup běžce nezajímá (nebráněná krádež).

VYHLÁŠENÍ (angudged) je rozhodnutí rozhodčího (závislé na přesnosti jeho pozorování).

VYKÁZÁN ZE HŘIŠTĚ může být ten, kdo se dle pravidel 3.17 a 4.08 dopustil přestupku.

VYLOUČEN (ejected) může být hráč, kouč, náhradník, manažér či kterýkoliv jiný člen družstva, který se účastní hry, či je přítomen na lavičce družstva za jakýkoliv druh nesportovního chování jako jsou např. nevhodné či neslušné výroky, nebezpečná hra a pod., a to kterýmkoliv rozhodčím na hřišti. Rozhodčí může (dle svého uvážení) na základě posouzení závažnosti přestupku dotyčnou osobu pouze napomenout. Každé takovéto vyloučení či napomenutí musí být uvedeno ve Zprávě o utkání. Činnost, za kterou byla dotyčná osoba trestána, musí být podepsána (použitá vulgární či neslušná slova musí být doslovně uvedena). O vyloučení informuje rozhodčí, který výrok uplatnil, do tří dnů předsedu Disciplinární komise.

VYLOUČEN ZE HRY (removed from the game) může být hráč za porušení pravidel uvedených pod body 3.02 a 8.02.

VYLOUČEN ZE HRY A ZE HŘIŠTĚ (dtto and shall leave the field) bude kouč, hráč, trenér, manažér, náhradník či pomocník za porušení pravidel 4.05.b a 4.06.

VÝZVA (appeal) je činnost polaře, kterou upozorňuje rozhodčí na porušení pravidel družstvem v útoku.

ZÁMEZÍ (foul territory) je část hřiště vně pomezních čar na první a třetí metu, prodloužená až k plotu a poté kolmo vzhůru.

ZÓNA (strike zone) je prostor nad domácí metou, který je
shora ohraničen vodorovnou rovinou protínající střed vzdálenosti mezi vrcholem pálkařových ramen a vrcholem pasu kalhot jeho dresu, spodní hranicí je rovina, protínající nejvyšší bod pálkařových kolen. Zóna bude určena z postavení pálkaře, ve kterém je připraven švihnout po míči.